W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - Dwór Kapituły Krakowskiej - polegających na trwałym usunięciu szkodników z drewna konstrukcji dachu oraz stropu I piętra obiektu.

XML

Treść


ZAPYTANIE OFERTOWE
(postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych)
 
 
1.       Nazwa i adres Zamawiającego:      

Muzeum Miasta Pabianic
Stary Rynek ½
95-200 Pabianice
NIP: 731-13-68-214
 
                             
2.       Opis przedmiotu zamówienia
         
Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Dwór Kapituły Krakowskiej nr rej. A/46 z dnia 20.08.1967 r. polegających na trwałym usunięciu szkodników z drewna konstrukcji dachu oraz stropu I piętra obiektu.
 
Realizacja zadania polegać będzie na dezynsekcji metodą fumigacji tj. gazowania oraz na zabezpieczeniu drewna środkami chemicznymi przed ponowną inwazją szkodników drewna. Działania mają na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej oraz zahamowanie procesów niszczenia.
 
Wykonawca odpowiada za całość prac, które wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prace wykonywane muszą być zgodnie z wytycznymi WUOZ w Łodzi. Obowiązkiem Wykonawcy jest spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.
 
Program prac
zabezpieczenia, utrwalenia i zachowania substancji zabytku drewnianych elementów konstrukcyjnych renesansowego dworu: konstrukcji dachu oraz stropu l piętra poprzez
trwałe usunięcie szkodników drewna.
1.         Dezynsekcja metodą fumigacji.
Do dezynsekcji gazowej używane będą gazy z grupy reaktywnych.
2.         Zabezpieczenie drewna przed ponowną infestacją szkodników impregnatem owadobójczym.
 
Warunki WUOZ w Łodzi
 
- Warunkiem wydania niniejszej decyzji jest obowiązek kierowania tymi pracami, badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ust. l i 2, art. 37b ust. l i 3 albo art. 37d ust. l Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. póz. 2187 ze zmianami);
- Należy przekazać Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków imię, nazwisko i adres osoby, o której mowa w art. 37a ust. l i 2, art. 37b ust. l i 3 albo art. 37d ust. l Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 2187 ze zmianami), wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. l i 2, art. 37b ust. l i 3 albo art. 37d  ust. l ustawy, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac albo badań, w
przypadku gdy osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego;
- Należy zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac;
- Należy   zawiadomić   Wojewódzkiego   Konserwatora   Zabytków   o   terminie   podjęcia
określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
- Należy niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach
lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
- Należy dokonać odbioru częściowego oraz końcowego wykonanych prac konserwatorskich z
udziałem wojewódzkiego konserwatora.
- Kwestie technologiczne i estetyczne, nie rozwiązane w załączonej do wniosku dokumentacji
bądź też wymagające wprowadzenia zmian, wymagają rozstrzygnięcia w porozumieniu z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
- Zobowiązuje się wykonawcę do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w
pozwoleniu prac albo badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający
jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności,
użytych  materiałów  oraz  dokonanych  odkryć,  i  przekazania jej  wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków albo ministrowi w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych
prac albo badań;
 
   
3.       Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2018 r.


4.       Kryteria oceny oferty::
-        cena                                        100 %
-        wiedza i doświadczenie                  0 %
-        inne                                            0  %


5.       Miejsce i termin składania ofert       Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 2, 95-200 Pabianice,  do dnia 5.07.2018 r. – jest to dzień dostarczenia oferty.


6.       Termin otwarcia ofert                      6.07.2108 r.


7.       Osoba upoważniona w Muzeum Miasta Pabianic do udzielania informacji
Ryszard Adamczyk
 

8.       Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
mail, telefon 601310354, poczta
 
9.       Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy na wykonanie usługi, w której podane będą m.in. warunki płatności.
 
 
10.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.