W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ZAPYTANIE OFERTOWE CPV: 71241000-9 CPV uzupełniający:98133100-5

XML

Treść

CPV: 71241000-9
Pełna nazwa: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
drugi kod CPV uzupełniający: 98133100-5 – usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych 


ZAPYTANIE OFERTOWE
(postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych)
 
1.       Nazwa i adres Zamawiającego:
      
Muzeum Miasta Pabianic 
Stary Rynek 1/2
95-200 Pabianice 
NIP: 731-13-68-214 
 
2.       Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu konsultacyjnego wraz z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Muzeum Miasta Pabianic w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Projekt dotyczy zabytkowych budynków leżących w obszarze rewitalizacji: renesansowego dworu z XVI w. wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego oraz budynku poszkolnego z XIX w. i Domu Ludowego z XX w. wpisanych w gminną ewidencję zabytków miasta Pabianice. Budynki te przeznaczone są na potrzeby kulturalne – Muzeum Miasta Pabianic i Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
Cele projektu:
·         Podniesienie jakości, dostępności oraz poszerzenie oferty usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju instytucji kultury. Wzajemnie uzupełniająca się oferta w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej i dziedzictwa historycznego  dwóch samorządowych instytucji kultury przyniesie zwiększoną partycypację społeczeństwa skutkując podniesieniem jakości i atrakcyjności życia mieszkańców;
·         Digitalizacja zasobów muzealnych m.in.: starodruków, zbiorów piśmienniczych poprzez stworzenie stanowiska wyposażonego w sprzęt do digitalizacji;
·         Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta i regionu dzięki wyremontowaniu XVI w. dworu będącego ważnym zabytkiem w skali woj. łódzkiego i kraju oraz dwóch obiektów historycznych;
·         Ochrona zasobów muzealnych;
·         Wykorzystanie technologii komunikacyjnych - internetowych  poprzez stronę www do promocji i informacji o działaniach kulturalnych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;.
Nowa funkcja instytucji kultury - włączenie edukacji kulturalnej za pośrednictwem telewizji miejskiej Pro – MOK, która do tej pory pełniła funkcje informacyjne. W wyniku realizacji projektu za jej pośrednictwem prowadzona będzie szeroko rozumiana edukacja kulturalna poprzez emisję programów typowo kulturalnych: wywiady z ludźmi sztuki i animatorami, promowanie dziedzictwa kulturalnego regionu oraz emisja sztuk teatralnych i koncertów a także wystaw odbywających się w placówkach kulturalnych. Zrealizowane programy będą digitalizowane i archiwizowane.
 
Wskaźniki rezultatu wskazane w RPO WŁ 2014-2020:
·           wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI09): 2023 – 7000 odwiedzin/rok.
 
W szczególności przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących działań:
a)      Przygotowanie, przeprowadzenie (wraz z opracowaniem raportu podsumowującego zawierającego dane w zakresie niezbędnym do dalszego prowadzenia prac) spotkania konsultacyjnego z ekspertami ds. kultury, mieszkańcami i interesariuszami, dotyczące potencjału kulturalnego miasta, wypracowania wytycznych dotyczących oferty programowej, metod zwiększenia ilości mieszkańców korzystających  z oferty kulturalnej w tym wzrostu liczby odwiedzin obiektu (z propozycją metod monitoringu). Wykonawca przygotuje, przeprowadzi i dokona podsumowania tej części zamówienia na podstawie koncepcji przedstawionej Zamawiającemu i przez niego zaakceptowanej; Spotkanie zostanie poprowadzone przez eksperta do spraw partycypacji, udział w nim weźmie co najmniej jeden ekspert do spraw kultury. Spotkanie zostanie zorganizowane w obszarze rewitalizacji w  mieście Pabianice. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić salę, sprzęt  niezbędny do przeprowadzenia spotkania, poczęstunek oraz udział uczestników (szacowana liczba: 30 osób)
b)      Opracowanie Studium wykonalności dla projektu, zgodnie z wymogami RPO WŁ na lata 2014-2020 w przedmiotowym zakresie.
c)       Świadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowania projektu partnerskiego dofinansowanego z funduszy zewnętrznych, w tym z koordynacją prac nad projektem budowlanym,
d)      Przygotowanie, przeprowadzenie (wraz z opracowaniem raportów podsumowujących zawierających dane w zakresie niezbędnym do dalszego prowadzenia prac) dwóch spotkań partycypacyjnych z udziałem techniki p.n. zespół roboczy, w których udział wezmą partnerzy projektu, a których celem będzie wypracowanie planu współdziałania i realizacji założeń projektowych.
e)      Opracowanie analizy popytu na świadczenie usług kultury i zwiększenie zakresu świadczonych usług, zaspokojenie którego zapewnić można za pomocą poprawy bądź zwiększenia świadczonych usług.
Wszystkie wytworzone w czasie realizacji usługi materiały muszą spełniać warunek przydatności do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu.
 
3.       Termin wykonania zamówienia: do 20.09.2018 r. 
 
4.       Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
a)      posiada doświadczenie w zakresie opracowywania projektów partnerskich – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku kiedy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizował usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w skład które wchodziły co najmniej następujące działania: 1. opracowanie koncepcji funkcjonowania/zagospodarowania obiektu stanowiącej zbiór wytycznych do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego bądź projektu architektonicznego, 2. przygotowanie, przeprowadzenie (wraz z opracowaniem raportów podsumowujących) spotkania konsultacyjnego z udziałem interesariuszy projektu, podczas którego dokonano prezentacji powyższej koncepcji, 3. Opracowanie studium wykonalności projektu przy czym działania od 1 do 3 muszą dotyczyć działań w ramach realizacji jednej usługi;
b)      posiada doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku kiedy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizował co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie;
c)       dysponuje ekspertem do spraw partycypacji będącym osobą z wykształceniem wyższym, posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku kiedy Wykonawca wykaże, że osoba, którą dysponuje i która będzie oddelegowana do realizacji zadania w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję konsultanta w projektach dotyczących prowadzenia procesów partycypacji społecznej.
Na etapie oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dowodów potwierdzających doświadczenie. Dowodami mogą być referencje bądź protokoły odbioru potwierdzające wykonanie usługi.
 
5.       Kryteria oceny ofert:
          l.p.       kryterium,                                                                     znaczenie w % 
          1         cena,                                                                                       60
          2         wiedza i doświadczenie eksperta do spraw partycypacji                20 
          3         jakość przedstawionej koncepcji działań konsultacyjnych              20
                                                                                               Łącznie: 100
  Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg. poniższego wzoru:
 
LO = LC + LW + LK
 
Gdzie:
LO - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
LC - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”,
LW - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „wiedza i doświadczenie eksperta do spraw partycypacji”
LK - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „jakość przedstawionej koncepcji działań konsultacyjnych”
 
6.       Sposób oceny kryteriów
      1.      cena
      2.      wiedza i doświadczenie eksperta do spraw partycypacji
      3.      jakość przedstawionej koncepcji działań konsultacyjnych
 
Liczba punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami:
 
1.      kryterium „cena”
 
LC = (Cmin / Co) x 60 pkt
gdzie:
 LC - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”,
Cmin - oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert
Co- oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty
 
W ramach tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
 
 
2.      kryterium „wiedza i doświadczenie eksperta do spraw partycypacji”
Zamawiający przyzna Wykonawcy:
¾     10 pkt jeżeli osoba wyznaczona do realizacji zamówienia przeprowadziła działania z zakresu partycypacji społecznej w wymiarze do 100 godzin,
¾     20 pkt jeżeli osoba wyznaczona do realizacji zamówienia przeprowadziła działania z zakresu partycypacji społecznej w wymiarze powyżej 100 godzin.
W ramach tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
 
3.      kryterium „jakość przedstawionej koncepcji działań konsultacyjnych”
Zamawiający przyzna Wykonawcy:
¾     10 pkt jeżeli zaproponowana koncepcja prowadzenia działań konsultacyjnych opisuje metodę prowadzenia konsultacji wraz z uzasadnieniem i scenariuszami spotkań,
¾     20 pkt jeżeli zaproponowana koncepcja prowadzenia działań konsultacyjnych opisuje metodę prowadzenia konsultacji wraz z uzasadnieniem i scenariuszami spotkań oraz zawartość raportów podsumowujących spotkania.
Na etapie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag do zakresu powyższej koncepcji.
W ramach tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
 
7.       Sposób przygotowania oferty
Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Strony oferty muszą być ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
 
Oferta musi zawierać:
a)      formularz ofertowy zawierający następujące informacje:
¾     nazwa i adres Wykonawcy, NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu w ramach prowadzonego postępowania, numer telefonu, adres e-mail, cena netto za wykonanie usługi (w PLN), data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
b)      potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
¾     wykaz usług potwierdzający posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 4 lit a, b niniejszego Zapytania ofertowego, w szczególności: nazwa wykonawcy usługi, opis przedmiotu usługi, wartość brutto usługi, podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, data wykonania usługi, data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy,
¾     wykaz usług potwierdzający posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 4 lit c niniejszego Zapytania ofertowego, w szczególności: nazwa Wykonawcy usługi, opis przedmiotu usługi, liczba godzin przeprowadzonych konsultacji społecznych ze wskazaniem podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, data wykonania usługi, data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
c)       koncepcja działań konsultacyjnych:
¾     dotycząca sposobu przeprowadzenia zaplanowanych działań.
 
8.       Miejsce i termin składania ofert      
 
Oferty w wersji papierowej muszą być dostarczone najpóźniej do siedziby Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 2, 95-200 Pabianice, do dnia 27.07.2018 r. do godziny 8:30.
 
9.       Termin otwarcia ofert                     
 
27.07.2018 godzina 10:30
 
10.   Osoba upoważniona w Muzeum Miasta Pabianic do udzielania informacji 

Ryszard Adamczyk
 
11.   Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
mail, telefon 601310354, poczta 
 
12.   Warunki płatności
Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe.
 
13.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu. 
 
14.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Zamawiający może dokonywać poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich i innych nie powodujących istotnych zmian treści oferty - informując o tym Wykonawcę. Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia  wyjaśnień treści złożonych dokumentów, przy czym  niezłożenie uzupełnień czy wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty.