W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenie o konkursie wyboru partnera projektu

XML

Treść

26.06.2017 r.
Muzeum Miasta Pabianice
Stary Rynek 1/2
95-200 Pabianice

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na nabór partnera do wspólnej realizacji
projektu w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,
Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.)
ogłaszam otwarty konkurs na nabór Partnera.

Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum.

Celem Partnerstwa jest przygotowanie oraz realizacja projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach
Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,
Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Współpraca zakłada udział Partnera w pracach koncepcyjnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projekty oraz w realizacji projektu, którego celem jest rewitalizacja instytucji kultury w Pabianicach.

Przedmiotem projektu jest przywrócenie znaczenia Muzeum Miasta Pabianic jako placówki kulturalnej o znaczącym oddziaływaniu na miasto ze szczególnym uwzględnieniem strefy rewitalizacyjnej wskazanej w diagnozie Programu Rewitalizacji Pabianic.

W naborze mogą brać udział podmioty, które łącznie spełnią następujące warunki:
1) są podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu, o
którym mowa niniejszym zaproszeniu;
2) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012 r. poz. 769); art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2014 r. poz.1417 z późn. zm.);
3) nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
4) nie są powiązane z Muzeum Miasta Pabianic w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.);
5) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze w
szczególności poszukujemy Partnera, którego cechuje:

1. Doświadczenie przyszłego partnera w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE w tym projektami z zakresu wspierania kultury i sztuki
2. Posiadanie doświadczenia w opracowaniu projektów skierowanych do mieszkańców miasta Pabianice,ze szczególnym uwzględnieniem sfery kultury i dziedzictwa narodowego,
3. Posiadanie doświadczenia w opracowaniu wystaw tematycznych oraz promocji wydarzeń,
4. Posiadanie odpowiednich zasobów rzeczowych, finansowe oraz ludzkie niezbędne do realizacji zadań partnera Projektu ze szczególnym uwzględnieniem nowych aktywności na terenie obszaru rewitalizacji wskazanego w diagnozie Programu Rewitalizacji Pabianic, w tym umożliwienie poszerzenia przez Muzeum terenów wystawienniczych.


Celem partnerstwa jest poprawa efektywności i skuteczności funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Wszyscy uczestnicy tego procesu wzajemnie uzupełniają się, a dzięki współpracy powstaje efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie.
Partnerstwo stanowi integralny element procesu budowy kultury dialogu społecznego i partycypacji społecznej oraz podlega stałej ewolucji i adaptacji do potrzeb wszystkich jego uczestników.
Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronachinternetowych Instytucji Zarządzającej RPO WŁ pod adresem:
http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1866-poddzialanie-vi-1-2-dziedzictwo-kultorowe-i-infrastruktura-kultury

Podmioty prawne zainteresowane powyższym proszone są o zgłaszanie swoich ofert w zamkniętej kopercie z adnotacją: Przywrócenie znaczenia Muzeum Miasta Pabianic jako placówki kulturalnej o znaczącym oddziaływaniu na miasto ze szczególnym uwzględnieniem strefy rewitalizacyjnej wskazanej w diagnozie Programu Rewitalizacji Pabianic w wersji papierowej do dnia 15.09.2017r. na adres:
Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 1/2, 95-200 Pabianice

Kryteria wyboru oferty w konkursie przewidują, że :
1) Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony
podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
2) Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
3) Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
    1. zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa (możliwość uzyskania
    maksymalnie 10 pkt przy ocenie oferty),
    2. doświadczenie Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze (możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt przy ocenie oferty).

Zebrane informacje, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, będą podstawą wyboru Partnera przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Muzeum.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 3 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

Muzeum Miasta Pabianic planuje wybrać w Naborze jednego Partnera projektu.


Biuro Muzeum Miasta Pabianic czynne
poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
Osoby do kontaktu: Ryszard Adamczyk, dyrektor