W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na stanowisko: główny księgowy

XML

Treść

NABÓR ZAKOŃCZONY

Uwaga!
Nabór przedłużony.
Zmiany w zakresie terminu składania aplikacji i formie zatrudnienia

 

Muzeum Miasta Pabianic ogłasza nabór na stanowisko:  główny księgowy 
 
Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Miasta Pabianic
Miasto wykonywania pracy: Pabianice
Miejsce pracy: Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 1 i 2
Termin składania aplikacji: do 30.04.2020 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od 01.06.2020
Forma zatrudnienia: umowa o pracę (Możliwość części etatu lub cały).
Pierwsza umowa na okres próbny: 1 rok.

Przesyłanie aplikacji: na adres: Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 1/2 95-200 Pabianice z dopiskiem na kopercie „oferta pracy – główny księgowy” i e-mail: biuro@muzeum.pabianice.pl oraz osobiście.

 Informacja o warunkach pracy: praca w budynkach Muzeum -  Stary Rynek 1 i 2. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
I. Wymagania zawarte w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.·  
2. Głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust. 9, może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych
przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
II. Obsługa programów kadrowo-finansowych, w tym program Płatnik.
 
Wymagania pożądane:
·  Obsługa komputera (MS Office, Internet)
·  Wysoki poziom kultury osobistej
·  Umiejętność pracy w zespole
·  Dyspozycyjność.
·  Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach
·  Samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań;
  
 Opis zadań na danym stanowisku:
Do zakresu działania głównego księgowego należy całość zadań związanych z mieniem i finansami Muzeum Miasta Pabianic, w szczególności:
1. Prowadzenie rachunkowości, gospodarki finansowej i majątkowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych;
3. Wyliczanie i terminowe przekazanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo–płacowej związanej z realizacją tego zadania.
4. Sporządzanie dokumentacji w zakresie finansów i majątku muzeum wymaganych przez ZUS i US oraz innych wymaganych odrębnymi przepisami w tym bilansów rocznych, sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania.
5. Nadzorowanie realizacji umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
6. Dokonywanie kontroli finansowej, w szczególności zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących działań gospodarczych i finansowych Muzeum;
7. Opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości, a w szczególności planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Muzeum.
8. Sprawowanie nadzoru nad składnikami majątkowymi, gospodarką materiałową i magazynową oraz inwentaryzacją składników majątkowych i likwidacją środków trwałych i wyposażenia.
9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
10. Odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań z zakresu zamówień publicznych
11. We współpracy z zastępcą dyrektora prowadzenie pracowniczych spraw  kadrowych
12. Kierowanie działalnością Muzeum podczas nieobecności dyrektora i zastępcy dyrektora
Powyższe zadania realizowane są samodzielnie bądź w ustaleniu z Dyrektorem poprzez delegowanie zadań innym pracownikom. Nie zwalnia to z obowiązku zachowaniu nadzoru i odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie. 
   
Oferujemy:
·   Możliwość rozwoju zawodowego w instytucji kultury;
·   Umowę o pracę, 
·                      
Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
  
Wymagane dokumenty w języku polskim:
Etap I
·   życiorys (CV) z uwzględnieniem wykształcenia, dokładnego przebiegu pracy zawodowej, opisem zainteresowań badawczych i innych dokonań, zawierający  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 
Etap II
·   podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
·   podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·   kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.),
·   inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
 
Uwaga!
Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, mogą nie zostać rozpatrywane.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie lub pisemnie.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
Osoba do kontaktu: Ryszard Adamczyk, Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic.  
 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Miasta Pabianic z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Stary Rynek 1/2 reprezentowane przez Dyrektora.
2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@muzeum.pabianice.pl lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres: ioda@interia.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami, przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.